Obchodní podmínky pro projekt

V křesle byznysu

Úvodní ustanovení

Provozovatelem www.vkreslebyznysu.cz je Pavel Klein, se sídlem Vnitřní 13, 602 00 Brno, IČ 64501442, Živnostenský list vydaný v MěÚ Židlochovice dne 12.2.1996, Číslo jednací: OŽÚ/5745/2019-VJ. (dále jen Provozovatel).
Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje, přičemž registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu vyplněním emailové adresy a hesla, dále vyplněním údajů o fyzické nebo právnické osobě (název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, adresa, IČ, případně DIČ) v rámci aplikace dle 1.3. (dále jen Uživatel).

Webová stránka www.vkreslebyznysu.cz slouží jako prodejní systém určený k objednání produktu – online programu, konzultací, mentoringu, pořadů a vstupu do členské sekce.

Smlouva se uzavírá mezi Uživatelem a Provozovatelem odesláním vyplněného registračního nebo objednávkového formuláře a následném potvrzení registrace ze strany Provozovatele. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Účet Uživatele je identifikován souhrnem přístupových údajů, a to emailem Uživatele a heslem (dále jen účet). Součástí jednoho účtu musí být účetní jednotka, která je identifikovaná buď IČ nebo jménem a příjmením fyzické osoby.

Pojem firma je v aplikaci chápán jako účetní jednotka identifikovaná buď jedním IČ právnické nebo fyzické osoby, nebo jménem a příjmením fyzické osoby.

Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle tohoto zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu uzavřených Českou republikou náleží Provozovateli.

Veškeré písemnosti budou doručovány přes e-mail uvedený Uživatelem v nastavení účtu.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel objednává produkt přes objednávkový formulář na webu nebo e-mailem. Na webu www.vkreslebyznysu.cz jsou uvedeny veškeré produkty i s podrobným popisem obsahu.

Produkty

Uživatel je oprávněn objednávat produkty na základě objednávkového formuláře nebo e-mailem. U vybraných produktů získává navíc přístup do členské sekce a je  povinen chránit své přístupové údaje. Provozovatel není odpovědný za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou přístupových údajů Uživatelem.

Uživatel je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti Provozovatele nebo jeho služby a je povinen nepoužívat účet k nekalým obchodním praktikám.

Uživatel nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele prodávat ani poskytovat informace a přístupy třetím stranám.

Členské sekce

Uživatel je oprávněn se přihlašovat do členských sekcí na základě registrace a platby. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje. Provozovatel není odpovědný za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou přístupových údajů Uživatelem.

Uživatel je povinen řídit se při používání členských sekcí platnými právními předpisy ČR a nese odpovědnost za data, která při práci s členskou sekcí používá. Za případné neoprávněné jednání Uživatele při používání členských sekcí nenese Provozovatel odpovědnost. Pokud bude mít Provozovatel důvodné podezření na takové neoprávněné jednání, je oprávněn účet okamžitě pozastavit nebo zcela zrušit.

Uživatel je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti Provozovatele nebo jeho služby a je povinen nepoužívat účet k nekalým obchodním praktikám.

Uživatel nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele prodávat ani poskytovat aplikaci třetím stranám.

Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení svého účtu. Předplatné členské sekce je vždy na měsíc. Členství končí vypršením této doby. Uživatel nemá nárok na vrácení peněz za využité členství.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz webové stránky. Porušením této povinnosti není případ přerušení provozu aplikace z neodvratitelných objektivních důvodů jako je výpadek elektrického proudu nebo internetu a dále případ plánovaného výpadku z důvodu pravidelné údržby aplikace.
Provozovatel má právo zrušit účet Uživatele, který porušuje tyto obchodní podmínky, porušuje při činnosti s aplikací platné zákony ČR, využívá účet k nekalým obchodním praktikám, záměrně poškozuje aplikaci (snahy o SQL injection přes formulář, zneužití API, účelové přepisování údajů kontaktů a další) nebo se snaží obejít povinnost uhradit služby popsanou ve článku 4 těchto obchodních podmínek.

Pokud Uživatel způsobí Provozovateli škodu porušením těchto obchodních podmínek, má Provozovatel právo na náhradu škody.

Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou užíváním webové stránky.

Služby a úhrada

Výše úhrady se řídí platným ceníkem na www.vkreslebyznysu.cz.

Úhrada za službu se provádí předem přes platební bránu nebo převodem z účtu. V případě zrušení osobní konzultace Uživatelem nejpozději šestý den od objednávky, vrací Provozovatel celou platbu. V případě zrušení osobní konzultace méně než pátý den včetně je úhrada nevratná.

Provozovatel má právo zablokovat účet Uživatele 30. den od vystavení objednávky v případě, že do této doby nebyla na účet Provozovatele připsána úhrada dle 4.2. a 4.3. Zablokováním se rozumí stav účtu, ve kterém Uživatel nemá přístup k již vystaveným dokladům, nemůže vystavovat doklady nové, a ve kterém jsou nefunkční objednávkové formuláře. Po provedení platby Provozovatel účet opět zprovozní.

Po zaplacení členství se aktivuje automatické předplatné, které je možné kdykoliv deaktivovat zrušením. Formulář na zrušení předplatného najde Uživatel na stránce Profil-Nastavení. Je také možné požádat písemně na pavel@vkreslebyznysu.cz.

Po zaplacení členství na zkoušku dostává uživatel přístup do členské sekce na měsíc a dál se členství neprodlužuje. Členství je možné předplatit na rok a neprodlužuje se automaticky. Po dohodě je možné stanovit členství na jakoukoliv dobu.

Při jednorázovém zakoupení pořadu nevyplývá pro Uživatele další povinnost, ani se nestává automaticky členem klubu.

Provozovatel má právo měnit charakter a cenu nabízených služeb.

Součástí projektu V křesle byznysu jsou programy a konzultace subprojektu LinkedIn z nuly na sto. Platí zde stejné obchodní podmínky.

Speciálním produktem subprojektu je on-line program o LinkedIn. Informace o obsahu a nabídce je součástí webu projektu. Pro objednání slouží objednávkový formulář na webu. Před odesláním objednávky je možné kontrolovat a měnit údaje vložené do objednávky. Konec prodeje produktu je označen na webu. Je možné odstoupit od objednávky před zahájením programu. Platba se pak vrací v plné výši.

Rozhodné právo a řešení sporů

V případě sporu Provozovatele a Uživatele si obě strany volí jako rozhodné právo právo České republiky.
Uživatel se zavazuje řešit spor přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen ADR) spadající pod Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI) pomocí webového formuláře na webových stránkách ČOI. V případě, že požadavek Uživatele shledá ADR za důvodný, vyzve Provozovatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu.

Pro spory lze využít i platformu mimosoudního řešení sporů online (ODR).

Závěrečná ustanovení

V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí platnými právní předpisy České republiky.
Provozovatel má právo v přiměřeném rozsahu změnit tyto obchodní podmínky a je povinen o této změně Uživatele informovat prostřednictvím obchodního sdělení nejméně 14 dní před účinností změn. Pokud Uživatel s takovou změnou nesouhlasí, má právo ji odmítnout a zrušit účet.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. 6. 2021, aktualizace 1. 10. 2022.

Pavel Klein

pavel@vkreslebyznysu.cz

775 443 059

Fakturační údaje:

Vnitřní 13
602 00 Brno
Registrován v živnostenském rejstříku.
Plátce DPH.

2021 | Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo JOON